نوشته‌ها

#بشنو_و_باور_کن
دریاتر از دریا
خودش را اینگونه معرفی می کند…
منیره سادات حسینی با نام هنری #دریا ، هنرمندی روشندل و عضو جدید گروه ارکستر ویژه ایران ” نیک آوا” است.
دریای نازنین دختری از شهر #اصفهان ، ۲۲ سال دارد و مسلط به ۱۴ زبان است.
@darya.ability
دریا؛ بعنوان سفیر صلح و با بیانی سرشار از مهر ، معرف هنرمندانی از جنس خودش می شود.